Xem: 1533|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

[Lớp 6] Giáo Án Sinh 10 Nâng Cao Toàn Tập - Sinh Học 10 Nâng Cao

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 1-9-2013 21:09:18 | Xem tất |Chế độ đọc
Đăng nhập để xem nhá!

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

    Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
        Bài 1 (tiếp)
        Bài 1 (tiếp)
        Bài 1 (tiếp)
    Bài 2. Giới thiệu các giới sinh vật
        Bài 2 (tiếp)
        Bài 2 (tiếp)
    Bài 3. Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm
        Bài 3 (tiếp)
        Bài 3 (tiếp)
    Bài 4. Giới Thực vật
        Bài 4 (tiếp)
        Bài 4 (tiếp)
    Bài 5. Giới Động vật
        Bài 5 (tiếp)
    Bài 6. Thực hành: Đa dạng thế giới sinh vật
        Bài 6 (tiếp)
    PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO
        CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA TẾ BÀO
            Bài 7. Các nguyên tố hoá học và nước của tế bào
                Bài 7 (tiếp)
                Bài 7 (tiếp)
                Bài 7 (tiếp)
            Bài 8. Cacbohiđrat (saccarit) và lipit
                Bài 8 (tiếp)
                Bài 8 (tiếp)
                Bài 8 (tiếp)
                Bài 8 (tiếp)
            Bài 9. Prôtêin
                Bài 9 (tiếp)
                Bài 9 (tiếp)
            Bài 10. Axit nuclêic
                Bài 10 (tiếp)
                Bài 10 (tiếp)
            Bài 11. Axit nuclêic (tiếp theo)
                Bài 11 (tiếp)
            Bài 12. Thực hành: Thí nghiệm nhận biết một số thành phần hóa học của tế bào
                Bài 12 (tiếp)
                Bài 12 (tiếp)
                Bài 12 (tiếp)
            CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO
                Bài 13. Tế bào nhân sơ
                    Bài 13 (tiếp)
                    Bài 13 (tiếp)
                    Bài 13 (tiếp)
                Bài 14. Tế bào nhân thực
                    Bài 14 (tiếp)
                    Bài 14 (tiếp)
                    Bài 14 (tiếp)
                    Bài 14 (tiếp)
                Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
                    Bài 15 (tiếp)
                    Bài 15 (tiếp)
                Bài 16. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
                    Bài 16 (tiếp)
                    Bài 16 (tiếp)
                Bài 17. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
                    Bài 17 (tiếp)
                    Bài 17 (tiếp)
                Bài 18. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
                    Bài 18 (tiếp)
                    Bài 18 (tiếp)
                    Bài 18 (tiếp)
                    Bài 18 (tiếp)
                Bài 19. Thực hành: Quan sát tế bào dưới kính hiển vi. Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
                    Bài 19 (tiếp)
                Bài 20. Thực hành: Thí nghiệm sự thẩm thấu và tính thấm của tế bào
                    Bài 20 (tiếp)
                CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO
                    Bài 21. Chuyển hóa năng lượng
                        Bài 21 (tiếp)
                        Bài 21 (tiếp)
                    Bài 22. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
                        Bài 22 (tiếp)
                        Bài 22 (tiếp)
                        Bài 22 (tiếp)
                    Bài 23. Hô hấp tế bào
                        Bài 23 (tiếp)
                        Bài 23 (tiếp)
                    Bài 24. Hô hấp tế bào (tiếp theo)
                        Bài 24 (tiếp)
                    Bài 25. Hóa tổng hợp và quang tổng hợp
                        Bài 25 (tiếp)
                        Bài 25 (tiếp)
                    Bài 26. Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo)
                        Bài 26 (tiếp)
                        Bài 26 (tiếp)
                    Bài 27. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
                        Bài 27 (tiếp)
                    CHƯƠNG IV. PHÂN BÀO
                        Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào
                            Bài 28 (tiếp)
                                Bài 28 (tiếp)
                            Bài 28 (tiếp)
                        Bài 29. Nguyên phân
                            Bài 29 (tiếp)
                            Bài 29 (tiếp)
                            Bài 29 (tiếp)
                            Bài 29 (tiếp)
                        Bài 30. Giảm phân
                            Bài 30 (tiếp)
                            Bài 30 (tiếp)
                            Bài 30 (tiếp)
                            Bài 30 (tiếp)
                        Bài 31. Thực hành: Quan sát các kì nguyên phân qua tiêu bản tạm thời hay cố định
                            Bài 31 (tiếp)
                        Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai
                            Bài 32 (tiếp)
                            Bài 32 (tiếp)
                            Bài 32 (tiếp)
                        PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT
                            CHƯƠNG I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT
                                Bài 33. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
                                    Bài 33 (tiếp)
                                    Bài 33 (tiếp)
                                    Bài 33 (tiếp)
                                Bài 34. Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
                                    Bài 34 (tiếp)
                                    Bài 34 (tiếp)
                                    Bài 34 (tiếp)
                                Bài 35. Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng
                                    Bài 35 (tiếp)
                                    Bài 35 (tiếp)
                                Bài 36. Thực hành: Lên men êtilic
                                    Bài 36 (tiếp)
                                Bài 37. Thực hành: Lên men lactic
                                    Bài 37 (tiếp)
                                CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT
                                    Bài 38. Sinh trưởng của vi sinh vật
                                        Bài 38 (tiếp)
                                        Bài 38 (tiếp)
                                        Bài 38 (tiếp)
                                    Bài 39. Sinh sản của vi sinh vật
                                        Bài 39 (tiếp)
                                        Bài 39 (tiếp)
                                    Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật
                                        Bài 40 (tiếp)
                                        Bài 40 (tiếp)
                                    Bài 41. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật
                                        Bài 41 (tiếp)
                                        Bài 41 (tiếp)
                                        Bài 41 (tiếp)
                                    Bài 42. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
                                        Bài 42 (tiếp)
                                    CHƯƠNG III. VIRUT VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM
                                        Bài 43. Cấu trúc các loại virut
                                            Bài 43 (tiếp)
                                            Bài 43 (tiếp)
                                            Bài 43 (tiếp)
                                            Bài 43 (tiếp)
                                        Bài 44. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
                                            Bài 44 (tiếp)
                                            Bài 44 (tiếp)
                                            Bài 44 (tiếp)
                                        Bài 45. Virut gây bệnh, ứng dụng của virut
                                            Bài 45 (tiếp)
                                            Bài 45 (tiếp)
                                        Bài 46. Khái niệm về bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
                                            Bài 46 (tiếp)
                                            Bài 46 (tiếp)
                                        Bài 47. Thực hành: Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở địa phương
                                            Bài 47 (tiếp)
                                        Bài 48. Ôn tập phần ba
                                            Bài 48 (tiếp)
                                            Bài 48 (tiếp)
                                            Bài 48 (tiếp)
                                            Bài 48 (tiếp)
                                        Mục lục
                                            Mục lục (tiếp)
                                            Mục lục (tiếp)


Bài viết chứa quá nhiều dữ liệu cho phép.

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

x
DIEM10ONLINE.NET TRƯỜNG HỌC THẾ HỆ MỚI

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách